_0018564

7/3/ - 2/8/2020

Jan Wojnar Celek jsoucna, jsoucí v celku

Jan Wojnar (1944–2014), někdy označovaný jako „nejradikálnější konceptualista v Československé a České republice“, vizuální básník, autor obrazů, objektů, konceptuálních fotografických sérií, fotogramů a autorských knih, od konce šedesátých let realizoval celou řadu sérií, v nichž se dotkl mnoha problémů a témat řešených světovým konceptuálním uměním. Ve svých realizacích skrze textová sdělení modeloval určité situace, vizualizoval vztahy mezi jednotlivými prvky a skupinami okolního světa. V jiné skupině děl rozvíjel ideje vycházející z umění geometrie a konkretismu, které však posouval směrem definování zejména duálních vztahů (často řád a jeho porušení, tedy náhoda a /řízený/ chaos; pevná a měkká struktura). Obecněji, Wojnarovo dílo v sobě mnohdy obsahuje racionální a konkrétní tendence, ovšem transformované skrze konceptuální přístup.
Zmiňované radikální propojení řádu a náhody představují od poloviny sedmdesátých let vznikající Přesýpací básně (uzavřené boxy s pískem přesýpajícím se po autorem vytvořené struktuře dávající jim vždy jinou podobu); významná je dlouholetá série Mřížkových básní propojující existující formy (nalezené fotografie, drobné předměty aj.) a na jejich základě nově definované struktury umožňující nahlížet na existující svět odlišným způsobem. Velkou pozornost věnoval Wojnar i fotografii, mezi inovativní soubory patří např. autofotogramy vzniklé postupným osvěcováním papíru a také řada děl, v nichž Wojnar pomocí fotografie analyzuje určitou událost nebo situaci (čtení textu, pád ze stromu).
Obecně dílo Jana Wojnara charakterizuje důraz na procesuálnost, komplexnost analýzy určitého problému a na detailně propracované provedení výstupů a estetické řešení finální realizace, což z Wojnara, na rozdíl od jiných konceptuálních tvůrců, dělá autora atraktivního pro diváky. Wojnarovým sice nikde neformulovaným, ale z jeho celoživotního díla zřetelným záměrem je iniciovat změnu chápání a vnímání okolní reality; ať přímým zapojením diváka do „hry“ s uměleckým dílem, či iniciací nových myšlenkových postupů, odlišných od těch, které každodenně používáme.

Výstava a doprovodná monografie poprvé komplexně představují celoživotní dílo Jana Wojnara. Vznikly ve spolupráci s rodinou Jana Wojnara a Galerií výtvarného umění v Ostravě.

Vesmír je nějakým způsobem konstruován a já se snažím, aby má tvorba byla v souladu s touto konstrukcí.
Jan Wojnar, 2. ledna 2004

kurátorka: Helena Musilová

  1. a 2. patro Moderny