INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel dokumentu

  1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je Museu Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, IČ: 493 70 499, se sídlem Praha 1, U Sovových mlýnů 503/2, zapsanému v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 142 (dále též jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: Museu Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha 1, U Sovových mlýnů 503/2
Email: gdpr@museumkampa.cz
Telefon: +420 257 286 147

2.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3. Právní základ Zpracování osobních údajů

Zákonné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

3.1. souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3.2. skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

4. Účel zpracování osobních údajů

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, jejímž předmětem je výpůjčka uměleckých děl správci a úprava práv a povinností ze smlouvy vyplývajících. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi smluvních partnerů správce.

4.2. Účelem zpracování Vašich adres elektronické pošty je pak možnost zasílání aktuálních informací a pozvánek na pořádané výstavy, vernisáže a obdobné akce uměleckého a kulturního charakteru, zejména ve formě newsletterů. Tento účel zahrnuje také evidenci Vašich elektronických adres v databázi kontaktů správce.

4.3. Účelem zpracování obrazových záznamů z kamerového systému je ochrana majetku správce i majetku jiných osob – především pak ochrana vystavovaných uměleckých děl, která mají značnou uměleckou i finanční hodnotu.

4.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení ani k profilování.

 

5. Doba uložení osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu dalších čtyř let, bude-li se jednat o osobní údaje nezbytné k uplatnění práv a oprávněných zájmů správce (typicky Vaše kontaktní údaje a údaje prokazující uzavření smlouvy se správcem), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.2. Vaše elektronické adresy však budou zpracovávány po dobu trvání účelu, k němuž jsou správcem zpracovávány, nejdéle však do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním.

5.3. Obrazový záznam z kamerového systému bude uložen po dobu 7mi kalendářních dnů.

 

6. Další příjemci osobních údajů

6.1. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným příjemcům vyjma osob podílejících se na provozu a IT správě kamerového systému v případě kamerového záznamu a osob vyšetřujících případné bezpečnostní incidenty v budově užívané správcem, tj. především orgánům PČR.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

7. Oprávněné zájmy správce

7.1. Správce zpracovává kamerový záznam pro účely svých vnitřních a oprávněných potřeb. V souvislosti s tím informuje správce subjekty údajů, že takové zpracování se děje především pro ochranu majetku správce i majetku jiných osob – především pak ochranu vystavovaných uměleckých děl (obrazový záznam z kamerového systému).

 

8. Práva subjektů údajů

8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

   • požádat správce o přístup k Vašim  osobním údajům zpracovávaným správcem,
   • požádat o kopii těchto osobních údajů,
   • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
   • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
   • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
   • na přenositelnost Vašich osobních údajů.

8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.

8.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí alespoň základních Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

9. Bližší informace o právech subjektů údajů

9.1. Vaše shora v čl. 8. vyjmenovaná práva mají následující obsah

9.1.1. Právo na přístup k osobním údajům. 

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

9.1.2. Právo na opravu.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9.1.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“).

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.

9.1.4. Právo na omezení zpracování.

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.

9.1.5. Právo na přenositelnost údajů.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat, aby Vaše osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

10. právo odvolat souhlas se zpracováním

10.1. Aniž jsou jakkoliv dotčena Vaše práva dle předchozího článku 8 a 9, upozorňuje Vás správce odděleně na Vaše další práva:

10.1.1. Právo odvolat souhlas.

V případě zpracování Vašich osobních údajů (emailových adres) nejste povinen/povinna udělit svůj souhlas se zpracováním a, udělíte-li jej, jste zároveň oprávněn/a tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pokud souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, zajistí správce evidenci Vaší docházky do prostor správce a autorizaci a řízení přístupu a vjezdu do prostor správce jiným způsobem.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy není Váš souhlas dle GDPR vyžadován.

10.1.2. Právo vznést námitku

V případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce (článek 7) jste oprávněn/a vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí správce prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato informace je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění této informace je uveřejněno na webových stránkách správce www.museumkampa.cz a současně je dostupná v sídle správce.

Museu Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

 

Poslední aktualizace 24.5.2018