10/10 – 19/11 2023

JAN HENDRYCH / SYMPOZIA

HOST ADAM VELÍŠEK

Účast na výtvarných sympoziích, ať už doma, nebo v zahraničí, umělcům otevírá příležitost pracovat s netradičními materiály a rozšiřovat výtvarný repertoár o nové výrazové prostředky. Každý tvůrčí pobyt má navíc silný sociální rozměr. Je místem setkání s uměleckými kolegy, prostorem tvůrčí konfrontace, ale i specifickou situací, díky níž lze rozpoznávat vlastní limity. Práce mimo domovský ateliér totiž nabízí nové podněty, ale zároveň i skrývá nejrůznější nástrahy, například riziko zvýšené socializace (společenské aktivity) a z ní vyplývající útlum soustředěnosti. A je na nás divácích, abychom poté rozkrývali, který z faktorů u daného umělce převážil, nakolik dílo zapadá do širšího kontextu jeho tvorby a jaké konkrétní okolnosti vznik díla provázely. 

Výstava v Museu Kampa prezentuje práce, které na sympoziálních pobytech vytvořil sochař Jan Hendrych (*1936). Mapuje jedenáct sympozií – od Bienále prostorových forem v polském Elblągu (1965), přes Mezinárodní sochařské sympozium v kovu v Košicích a legendární Artchemo v Pardubicích (1969) až po sympoziální počiny z doby po listopadovém převratu. Vzhledem k tomu, že se řada děl z nejstarších sympozií nedochovala, připomínáme je dobovými fotografiemi a objasňujeme doprovodnými texty. Taktéž v případech velmi rozměrných realizací využíváme k jejich prezentaci fotodokumentaci nebo je nahrazujeme modelem. 

Expozice děl Jana Hendrycha v Museu Kampa je koncentrovaná do komorního prostoru konírny a částečně se rozrůstá do exteriéru, konkrétně na terasu hlavní budovy muzea. Tam jsou instalována rozměrná díla ze smaltovaného kovu, která Jan Hendrych zhotovil na sympoziu Smalt Art Vítkovice, tedy na svém doposud posledním sympoziálním pobytu. 

Participation in art symposia, whether at home or abroad, opens up the opportunity for artists to work with non-traditional materials and to expand their artistic repertoire with new means of expression. In addition, each symposium trip has a strong social dimension. It is a platform for meeting with artistic colleagues, a space of creative confrontation, but also a specific situation, thanks to which one can recognize one’s own limits. Working away from the home studio offers new stimuli, but at the same time may set up various pitfalls, such as the risk of increased socialisation (social activities) and the consequent loss of concentration. And it is up to us, the viewers, to then uncover which of the factors prevailed for a given artist, how well the symposium work fits into the broader context of his or her work, and what specific circumstances accompanied the creation of the work.

The exhibition in Museum Kampa presents works created by the sculptor Jan Hendrych (*1936) during his symposium stays. It covers eleven symposia in total – from the Biennale of Spatial Forms in Elbląg, Poland (1965), the International Sculpture Symposium in Metal in Košice, Slovakia, and the legendary Artchemo in Pardubice (1969), to symposia taking place in the post-November 1989 period. Since many of the works from the earliest symposia have not survived, we present them through period photographs and describe them in accompanying texts. Also, in cases of large-scale realisations, we use photo-documentation or replace them with a model.

The display of Jan Hendrych’s works in Museum Kampa is concentrated in the intimate space of the former stables and partly extends to the exterior, specifically to the terrace of the main museum building. There, large-scale works in enamelled metal are installed, which Jan Hendrych made at his latest symposium to attend, the Smalt Art Vítkovice.

***

The guest of the exhibition is Adam Velíšek (*1990), a graduate from Hendrych’s studio, who is one of the most progressive artists in terms of ideas and who still works as Hendrych’s assistant and close collaborator. He has contributed to the exhibition with his latest sculpture, Prostor pro rodinu (Family Space, 2023), which combines the artist’s interest in the figure with his typical sense of conceptual shape and unconventional spatial conception.

Hostem výstavy je absolvent Hendrychova ateliéru Adam Velíšek (*1990), který patří k myšlenkově progresivním tvůrcům a který dodnes působí v roli Hendrychova asistenta a blízkého spolupracovníka. Na výstavě se podílí nejnovější sochou Prostor pro rodinu (2023), která umělcův zájem o figuru propojuje s jeho typickým smyslem pro konceptuální cítění tvaru a netradiční prostorové pojetí.