Milan Grygar – dvě Kresby dřívky, 2016

Milan Grygar
1926, Zvolen – žije a tvoří v Praze

malíř, grafik, autor grafických a vizuálních partitur, akustických kreseb a realizací
studia: Škola uměleckých řemesel v Brně; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Milan Grygar je jedním z nejautentičtějších výtvarníků české scény – umělec, který se dlouhodobě zabývá vztahem a vazbami mezi akustickým a vizuálním světem.
V druhé polovině 60. let začal realizovat kresby vytvářené „neuměleckými“ nástroji (dřívka, hřebeny, mechanické hračky – ty vnesly i náhodný pohyb), u toho zároveň na magnetofonový pás zaznamenával zvuky, které během realizace zněly. Posledním krokem této série akustických kreseb byly hmatové kresby, vzniklé protrženými otvory v papíře prsty namočenými v barvě bez zrakové kontroly – kontrola je pouze haptická a zvuková. U těchto kreseb je důležitý zároveň fyzický rozměr díla a ještě více než u předchozích realizací reálný čas, ve kterém dílo vzniká.

Od roku 1967 vytváří Grygar partitury, různého typu a charakteru – významná je jeho spolupráce s hudebníky, kteří jeho partitury realizují v konkrétním čase a prostoru. Půdorysné partitury představují návod k vytváření zvukové aktivitě realizované v prostoru, zahrnují tedy usazení zdrojů zvuku, jejich pohyb, intenzitu a délku. Dále vznikaly kreslené a barevné partitury přímo pro konkrétní hudební přednes. Jinou vizuální kvalitu představují lineární partitury, které vznikají od počátku sedmdesátých let. Je to pravidelný systém linií, v nichž dochází v určitém místě k posunu, přerušení, někdy i s barevným akcentem, často se uplatňuje i prázdné pole či jiný struktura.
„Už téměř 50 let se Grygar ve své tvorbě zabývá zvukem, jeho energetickému principu a k jeho vztahu k časové lince. Jde o unikátní jev v dějinách soudobého umění, který vedl k vytvoření řady velmi rozmanitých děl – od kreseb a akvarelů malého formátu, které vytryskly ze zdánlivě momentální spontánnosti až po skladby v sériovém duchu, v nichž jsou rozčleněny základní prvky výtvarného jazyka.“ (Jean-Yves Bosseaur – Meda Mládková, Milan Grygar : Antifony a partitury, Praha 2012, s. 24)

Přestože Grygar obohacuje svou tvorbu o stále nové ideje (nejvýraznější je asi série Antifon), tak některé prostředky používá prakticky po celou tvůrčí dráhu. Patří mezi ně již zmiňované kresby neuměleckými prostředky, zejména Kresby dřívkem, které oproti pracím ze 60. let obohatil o použití barvy. Podobně jako v Antifonách i zde pracuje s barevným kontrastem, ovšem ne v radikální poloze podoby pozitiv – negativ, ale propojuje je do jedné plochy obrazu. Pozice barevných zásahů vnáší do díla zdánlivý chaos, nicméně pevnou strukturu tvoří pravidelná stopa dřívka, vytvářející celý kruh nebo jeho výseč různé velikosti.

V rámci Sbírkové a akviziční koncepce Musea Kampa obohacují obě nové práce stávající kolekci děl Milana Grygara, kterou tvoří velkoformátové Malby dřívkem z roku 1966, několik menších prací na papíře a kovová kolorovaná plastika Objekt-partitura z roku 2006. Zejména obě současné Kresby dřívkem a jejich starší pandány ukazují vnitřní provázanost Grygarova díla, kde je vidět pevné myšlenkové východisko, jednotu autorského rukopisu, ale zároveň zhodnocení tohoto postupu daného více než padesátiletou tvůrčí činností. Z těchto současných Kreseb dřívkem jsme vybrali dvě polohy – jednu více akcentující prostor obrazu (volná pole a červená barva) a druhou s mnoha překrývanými gesty ho téměř vyplňující.

Karel Adamus – Lekce z poezie II. první jubilejní, leden 2004

kombinovaná technika, 65 x 77 cm

Milan Grygar – Bez názvu, 1988

diptych; olej, plátno, 105 x 100 cm