17

Jan Kubíček (1927–2013)

Kolínský rodák, Jan Kubíček, absolvoval pražskou UMPRUM i AVU. Po studiu se nejprve inspiroval poetikou Skupiny 42 a jejím zájmem o všednodennost a městský život. Stále více se pak zaměřoval na písmena a jejich tvary, až dospěl k osobité variantě lettrismu. Následně se však odpoutal i od tohoto zobrazení a vydal se cestou abstrakce. Subjektivní polohu pak postupně vyměnil za geometrickou pravidelnost a přesnost. S oblibou pracoval s několika základními prvky a barvami, které přeskupoval, varioval a v jednotlivých opakováních proměňoval jejich vzájemné vztahy. Jeho díla tak můžeme rozečítat a hledat v nich pravidla a zákonitosti, která si stanovil.